:در شماره هفتم فصلنامه چارسو همراه خواهیم بود با

مازیار اولیایی‌نیا، رضا آشفته، رسول نظرزاده، رسول نور‌محمدزاده، نوری ایجادی، حسین فرخی، یان تال، علی شمس، شیوا اردوئی، مصاحبه با ملیا بنسوزن، مصاحبه‌ی اختصاصی با رافائل اوروایدر،  چارسوی داستان  همراه با داستانی از ماریا  داویلا و …